کتاب قانون من| ویکی پدیا فارسی

کتاب قانون من

کتابی آمده از طرف خداوندی که منشا آفرینش است .قدرت مطلق وازهرعیب وکاستی منزه است .تمام ذرات هستی در محضر اوینده و تمام اعما لشان با دستوراتی که در کتا ب دستور العمل زندکی دنیوی  ( قرآن ) سنجیده می شود.اما ممکن است بعضی ازما نتوانیم ازاین کتاب جامع اطلا عاتی الهی بهره کامل را ببریم ،حکمت الهی ایجاب می کند که راهنمایی از طرف خودش واز جنس بشر برای روشن سازی وتقرب مطالب این کتاب به درک وفهم ما بفرستد تا تمام افراد بشر با کمک گرفتن از آنها بخوبی قا نون الهی را اجرا کنند.بنا بر این پیا مبران واما مان معصوم را انتخاب کرد.